Helmedag, Fritz, Chemnitz University of Technology, Germany